5.4.2.4 Spanningen veroorzaakt door krimp

Naast de kruipvervorming is ook de vervorming veroorzaakt door krimp een belangrijk tijdsafhankelijk verschijnsel. In het algemeen kan krimp worden gedefinieerd als een verandering van het volume van het beton in de tijd. Het grote verschil met kruip zit daarin, dat dit niet gebeurt onder invloed van een uitwendige belasting, maar het gevolg is van chemische of fysische processen. Het grootste effect op de volumeverandering heet de uitdrogingskrimp.
Door de verhinderende vervorming van de krimp worden er normaalkrachten en een moment in het staal en het beton geïntroduceerd.
De waarde van e
cs kan worden bepaald volgens art. A1.1.3. van ENV 1992-1-1.
In geschematiseerde vorm geldt onderstaande tabel 5.16.

R.V. in %

Fictieve dikte: 2 Ac/O [mm]

150

600

80

-0.33

-0.28

Tabel 5.16
Uiteindelijke krimprek e cs, in %. Lineaire interpolatie voor tussengelegen waarde is toegestaan.

Een gangbare methode van het in rekening brengen van krimp, bij het werken met een FE-model, is die waarbij krimp wordt vertaald naar een temperatuurbelasting volgens de relatie:

e cs = a D T

met
a
= 12 10-6 /oC (lineaire uitzettingscoëfficiënt).