5.4.2 Belastingen tijdens de gebruiksfase.

De norm ENV 1991-3:1995 "Traffic loads on bridges" hanteert hiervoor de opdeling:

  1. Belastinggevallen voor enkel mobiele verticale belastingen (de verkeersbelasting)
  2. Aldaar worden vier "load models" LM1-4 beschreven (zie tevens tabel 5.4).
    Het gaat hierbij enkel om verticaal gerichte verkeersbelasting.

  3. Belastingmodellen

Aldaar worden vier modellen beschreven. Het gaat hierbij om de te beschouwen modellen met bijbehorende momentane waarden voor belastingen als gevolg
van:

  1. Belastingcombinaties

Hier worden vijf in rekening te brengen combinaties beschouwd. Het gaat daarbij om de in rekening te brengen belastingen veroorzaakt door:

De belastinggevallen, belastingmodellen en de uiteindelijk benodigde belastingcombinaties zijn afzonderlijk in paragrafen toegelicht. Voor toetsing van de vermoeiingssterkte moet worden gerekend met een vijftal andere belastinggevallen. Zie hiervoor paragraaf 5.4.3.
Anders dan bij stalen bruggen geldt voor staalbeton bruggen dat rekening moet worden gehouden met tijdsafhankelijk gedrag van het beton.