5.3.1 De uiterste grenstoestand

Voor toetsing in de uiterste grenstoestand, bijvoorbeeld controle van de statische sterkte, worden twee soorten belastingcombinaties beschouwd, te weten:

Belastingcombinatie van permanente en tijdelijke belastingen.

De algemene vereenvoudigde vorm voor deze belastingcombinatie luidt:

g G G + g Q1 Qk1 + g Qi y 0i Qki (met i >1)

De belastingfactoren g , voor ongunstig werkende en gunstig werkende belastingen staan beschreven in art. C.2.3 van ENV 1991-3:1995. Een samenvatting is gegeven in tabel 5.1.

Belasting

Ongunstig werkend

Gunstig werkend

permanente belasting

g Gsup = 1,35 *

g Ginf = 1,00

grond(druk)belasting

g G = 1,35

 

voorspanning beton

g p = 1,00 **

 

zetting

g Gset = 1,00

 

verkeersbelasting

g Q = 1,35

g Q = 0

overige

variabele belasting

g Q = 1,50

g Q = 0

Tabel 5.1 Belastingfactoren (vermoeiing uitgezonderd).

* Het NAD gebruikt hiervoor de factor 1,20. Deze verlichting is in grote lijnen in overeenstemming met de formules gegeven in Eurocode 1, deel 1, Basis of design.
** Uitgezonderd voorspanning veroorzaakt door opgelegde (steunpunt)verplaatsing.

De combinatiefactoren y 0 zijn nader toegelicht in paragraaf 5.4.2.3.2 "Belastingmodellen".

Belastingcombinatie van permanente met bijzondere belastingen

De algemene vereenvoudigde vorm voor deze belastingcombinatie luidt:
g
G G + g A Ad + y 11 Qk1 + y 2i Qki (met i >1)

(Ad staat voor accidental loads).

De belastingfactor g , voor ongunstig werkende en gunstig werkende permanente belasting is 1,0. Voor de overige belastingen geldt:

De combinatiefactoren y 11 en y 2i voor de bepaling van de momentane belastingswaarde volgens ENV 1991-3 zijn samengevat in tabel 5.2.

Belasting

combinatiefactor y 11

combinatiefactor y 2i

Verkeersbelasting gr1 LM1-TS

Verkeersbelasting gr1 LM1-UDL

0,75

0,40

0

0

LM2

0,75

0

Windbelasting, FWk of FWn

0,50

0

Temperatuursbelasting

0,60

0,50

Tabel 5.2

Combinatiefactoren ULS: bijzondere belastingen.

De eerste toets kan zijn:

en de tweede toets kan zijn:

Omdat het hierbij om een incidentele situatie gaat komt het gebruik van de plasticiteitsleer voor bepaling van zowel de krachtsverdeling als doorsnedecontrole tot zijn recht.